واحد فرهنگی هنری

ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی خانواده های کودکان بی سرپرست در قالب طرح های همیاری مانند طرح سفیران نیکوکاری، مسابقات فرهنگی،آموزشی ، قرآنی و … و اردوهای فرهنگی و تفریحی و برگزاری کلاس های آموزشی.

*برگزاری اردوهای فرهنگی و تفریحی

*برگزاری کلاس های آموزش خانواده