واحد تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه، کار خلاقانه ای است که در یک چهارچوب سیستماتیک سامان می یابد تا دانش موجود در زمینه انسان، فرهنگ و جامعه بیفزاید و برای این دانش، کاربردهای تازه ای را ایجاد کند.

اهداف واحد تحقیق و توسعه که در جهت تلاش برای دستیابی به سطح مطلوب موسسه می­باشد، براساس اولویت­ها و نیازهای آن سازمان در یک چارچوب منسجم تدوین می­گردند که می­توان برخی را به شرح زیر نام برد:

  • کشف و درک فرصت ها و نیازهای مددجویان در جامعه کنونی

  • پیشنهاد روش های ارتقای میزان خوداتکایی مددجویان

  • پیشنهاد روش های جذب موثر و بروز جهت مشترکین

  • تحقیقات در راستای کاهش آسیب های فردی و اجتماعی مددجویان و یافتن راهکارهای هوشمندانه برای کاهش آسیبها

  • آنالیز دقیق وضعیت مددجویان تحت پوشش و آنالیز میزان کارآمدی برنامه ­های جاری موسسه طبق برنامه قبلی